Mời bạn nhập họ tên và thông tin liên hệ dưới đây để đăng ký tham dự Nghe Dạo Hà Nội 2013.
Please enter your name and contact information below to register for Hanoi Soundwalk 2013.

Nếu bạn cần thêm thông tin, xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ hanoisoundwalk@gmail.com.
If you need additional information, please contact us by email: hanoisoundwalk@gmail.com.

Xin lưu ý: Hiện nay đã có {{nbReg}} người đăng ký với Nghe dạo Hà Nội, vì vậy chúng tôi không còn chỗ trống nào cho ngày Đi dạo, thứ 7 ngày 13 tháng 4. Tuy nhiên, để đáp ứng những lời yêu cầu vẫn tiếp tục gửi đến, chúng tôi sẽ tổ chức những cuộc đi dạo khác. Bạn hãy vui lòng đăng ký, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian ngắn nhất.
Please note: there are currently {{nbReg}} people registered for Hanoi Soundwalk, so we do not have any availability left for the first walk on Saturday, April 13. However, if there is demand for it, we will organize other walks: please register so we may contact you later!

Tất cả các trường đều bắt buộc. - All fields are mandatory.


Tên
Name
Địa chỉ thư điện tử
Email
Số điện thoại
Phone number
Tuổi
Age
Tham dự
Attendance
Tôi dự được cả hội thảo ngày 9 tháng 4 và buổi Nghe Dạo ngày 13 tháng 4.
I can attend both the workshop on April 9th and the Soundwalk on April 13th.
Thiết bị
Equipment
Tôi sẽ mang theo một chiếc điện thoại di động thông minh với GPS và chạy hệ điều hành:
I will bring a smartphone with GPS that runs:
 
I will bring a pair of good quality headphones (at the workshop we will explain what is best)
Tôi sẽ mang theo một bộ tai nghe chất lượng tốt (tại hội thảo chúng tôi sẽ giải thích thêm cái gì là tốt nhất)
 
 
Please wait...